Privaatsusteatis

1.1 KES ME OLEME

Oleme Ewopharma OÜ, Ewopharma kontserni liige. Meie aadress on Järve tn 2-310, 11314 Tallinn, Eesti. Kui teid ei ole teisiti informeeritud, on teie isikuandmete vastutav töötleja Ewopharma OÜ, kes ühtlasi tagab teie andmete kaitse. Ewopharma kontserni peakontor asub Schaffhausenis, Šveitsis.

Meie kontaktandmed on järgmised:

E-post: gdpr@ewopharma.ee

Telefon: +372 600 4440

Kontserni andmekaitseametniku e-post: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2 MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME

1

Otsene teave teilt

Kogume teie poolt vabatahtlikult edastatud isikuandmeid, sh registreerimised, taotlused, küsitlused, päringud ja ostud. Andmed võivad sisaldada teie nime, kontaktandmeid (aadress, e-posti aadress, telefoninumber), terviseandmeid (sh teave seoses ravimite kõrvaltoimetega), kindlustusega seonduvat ja kampaaniate või patsientide abiprogrammide käigus edastatud finantsandmeid. Tervishoiutöötajad võivad jagada ka teavet oma erialade ja organisatsioonide kohta.

2

Teave, mida kogume automaatselt

Kui kasutate meie veebisaiti, kogume meie ja meie kolmandast osapoolest lepingupartnerid automaatselt teavet. Kogutav teave sisaldab teie brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi, külastatud veebilehti, klõpsatud linke, IP-aadressi, külastuse kestust ja viitavat URL-i, mis tõi teid meie veebisaidile. Meie kaasatud kolmandad osapooled võivad kasutada neid tehnoloogiaid andmete kogumiseks teie internetikasutuse kohta. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi Küpsised & Kolmandate osapoolte veebisaidid.

3

Teave, mida kogume teistest allikatest

Me võime aeg-ajalt täiendada teie isikuandmeid, kombineerides neid teabega välistest allikatest, nagu avalikud andmebaasid, sotsiaalmeedia platvormid ja muud kolmandad osapooled. See võimaldab meil kontrollida kontakt- või finantsandmeid, tervishoiutöötaja litsentsi kehtivust või saada ülevaadet teie huvialadest, sobitades demograafilist teavet teie esitatud andmetega.

1.3 MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL

Järgnevalt on esitatud mittetäielik loetelu teie andmete kogumise või töötlemise eesmärkidest.

1

Teie päringutele vastamiseks;

2et võimaldada teil kasutada meie veebisaiti ja parandada veebisaidil teie kasutuskogemust;

3

meie teeninduse taseme ja suhtluse sisu parandamiseks;

4

teile nõuannete, kasuliku teabe, tooteuudiste ja värskenduste pakkumiseks;

5

teie teavitamiseks meie uutest toodetest ja teenustest või teie arvamuse küsimiseks;

6

teie tööle kandideerimise avalduse kaalumiseks;

7

meie enda halduslikel ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel; ja

8

muudel eesmärkidel, mis võivad olla täpsustatud sellel veebisaidil, sh meil lasuvate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Teie isikuandmete töötlemine võib põhineda järgmistel alustel:

  • Õigustatud huvid. Sel juhul viime läbi (huvide) kaalumistesti. Õigustatud huvi kasutatakse teiega kontakteerumiseks juhul, kui teilt nõusoleku küsimine ei ole konkreetsel juhul praktiline. Seda kasutatakse ka meie veebisaidi haldamiseks. Seda võidakse kasutada ka muudel eesmärkidel, millest teid teavitatakse iga kord eraldiseisvalt.
  • Nõusolek. Sel juhul oleme saanud teie nõusoleku kas veebisaidi hüpikakna, digitaalse dokumendi või paberkandjal dokumendi kaudu kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust nt jaotises 1.1 sätestatud kontaktandmetel. Palume arvestada, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Lepinguline vajadus. Sel juhul oleme sõlminud teiega lepingu, mille üle on peetud läbirääkimisi, ja vastav alus tuleneb lepingust.
  • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine. Sel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus meil lasuvate juriidiliste kohustuste täitmine, sealhulgas raamatupidamise seadusest, maksualastest ja ravimiohutuse järelevalve tagamist reguleerivatest õigusaktidest.

1.4 PIIRIÜLENE EDASTAMINE JA TEABE AVALDAMINE

Teatud olukordades tuleb Ewopharma OÜ-l teie isikuandmeid edastada riiki, mis pakub teie riigiga võrreldes teistsugust kaitsetaset. Sellisel juhul võtab Ewopharma OÜ kasutusele vajalikud meetmed, et tagada piisav andmete kaitse vastavalt kohaldatavatele andmekaitset reguleerivatele õigusaktidele. Ewopharma OÜ käsitleb teie isikuandmeid alati kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega, olenemata sellest, kus teie isikuandmeid säilitatakse või kust nendele juurde pääsetakse.

Kaitse piisavuse otsused on Euroopa Komisjoni otsused, mis kinnitavad samaväärset kaitsetaset. Täielik loetelu on kättesaadaval aadressil https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en?prefLang=et. Kui kaitse piisavuse otsus puudub, rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks piisavaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid, et täita kohaldatavast õigusest, näiteks isikuandmete kaitse üldmäärusestst tulenevaid nõudeid. See võib hõlmata nt lepingu tüüptingimusi. Palun saatke meile e-kiri, kui soovite vastavat koopiat.

Täiendavalt võime kooskõlas eespool nimetatud eesmärkidega avaldada isikuandmeid järgmistele Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool seda asuvatele vastuvõtjate kategooriatele:

Ettevõtete vahelised edastamised: me võime teha oma äritegevusega seotud ettevõtete vahelisi (st kontserni) andmete edastamisi.

Teenusepakkujad:me võime edastada isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, kes aitavad meid meie äritegevuses. Sellistel kolmandatel osapooltel lubatakse kasutada isikuandmeid ainult oma funktsioonide täitmiseks. Sellised teenusepakkujad on näiteks IT-teenuse pakkujad, tugiteenuse pakkujad ja palgaarvestuse korraldajad.

Seaduse nõuetest tulenevalt: me võime samuti avaldada andmeid, kui seda nõuab kohaldatav õigusakt, sh ravimiohutuse järelevalve eesmärgil või kohtu korralduse või valitsuse taotluse täitmiseks.

Koondandmed:me võime avaldada kolmandatele osapooltele ka andmeid, mis ei ole tuvastatavad, mis tahes eesmärgil, kui seda lubavad kohaldatavad õigusaktid.

1.5 TEIE ÕIGUSED

Vastavalt kohaldatavast õigusest tulenevatele piirangutele on teil järgmised õigused seoses teie isikuandmetega.

Teil on õigus igal ajal oma isikuandmeid ja eelistusi ajakohastada.

Teil on õigus nõuda koopiat mis tahes teie isikuandmetest ja samuti on teil andmete ülekandmise õigus.

Teil on õigus nõuda, et teie isikuandmed meie süsteemist kustutataks.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, saate nõusoleku tagasi võtta, saates e-kirja nõusolekuvormil märgitud kontaktisikule või võttes meiega ühendust punktis 1.1 sätestatud kontaktandmetel. Palume arvestada, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist või teatud olukordades esitada töötlemisele vastuväiteid. Taotlusi hinnatakse juhtumipõhiselt. Palun saatke e-kiri aadressile dataprivacy@remove-this.ewopharma.com, misjärel aidatakse teil õige üksuse või isiku poole pöörduda.

Palun pange tähele, et mõned ülaltoodud õigustest on piiratud kohaldatavate andmekaitset reguleerivate õigusaktidega ja meil on nt õigus koguda, töödelda ja säilitada teie isikuandmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks andmeid ravimite kõrvaltoimete kohta). Me võime enne teie taotluse täitmist nõuda teilt täiendava teabe esitamist teie isikusamasuse tuvastamiseks.

1.6 SÄILITAMISE PERIOOD

Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks andmed koguti, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusteatises. Andmete säilitamise periood põhineb: (i) meie jätkuval seosel teiega ning veebisaidi kasutamisel, (ii) õiguslikel kohustustel, või (iii) meie õigusliku positsiooniga seotud kaalutlustel, nagu veebisaidi kasutustingimuste täitmine (kui see on kohaldatav), aegumistähtaegadest kinnipidamine või kohtuvaidluste või ametiasutuste läbiviidavate menetluste haldamine, ja (iv) meie sise-eeskirjadel.

1.7 ISIKUANDMETE MITTEAVALDAMISE TAGAJÄRJED

Ewopharma OÜ ei nõua teilt mingeid isikuandmeid, mis ei ole meie arvamuse kohaselt absoluutselt vajalikud. Seega, kui keeldute andmete esitamisest, ei pruugi meil olla võimalik teiega suhelda. Vastavaid tagajärgi käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi.

1.8 TURVALISUS

Me astume mõistlikke samme selleks, et kaitsta teie isikuandmeid füüsiliste ja/või elektrooniliste turvameetmete abil, mis vastavad isikuandmete tundlikkuse astmele.

Kuigi oleme kehtestanud turvameetmed, ei saa me garanteerida teie poolt e-posti või interneti kaudu esitatud teabe turvalisust. Isikuandmete edastamine selliste võrkude kaudu toimub teie omal vastutusel, kuna interneti kaudu edastamine ei ole kunagi 100% turvaline ega veavaba. Teil tuleb eriti hoolikalt kaaluda, millist teavet te meile e-posti teel saadate või meie veebisaitidel edastate.

1.9 KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID

Teil on võimalik meie veebisaidi kaudu pääseda ligi teatud kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele. Ewopharma ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitikate ega -tavade eest. Nende privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks tutvuge vastavate veebisaitidega.

Näiteks on meil Facebooki leht, mis on seotud mõnede meie toodetega. Kui jagate Facebookiga teavet, reguleeritakse seda nende privaatsuspoliitikaga. Lisaks võib sotsiaalmeediaplatvorm ka meiega teavet jagada, sealhulgas detaile teie veebisaidi külastuse kohta nende lehtedel. Teil on võimalik oma Facebooki privaatsusseadeid muuta.

1.10 KÜPSISED

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisaidid, mida külastate, paigutavad teie arvutisse. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimise või tõhusama toimimise tagamiseks, aga ka selleks, et veebisaidi omanikele teavet anda. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid teie nõusolekul, välja arvatud hädavajalike küpsiste korral põhifunktsionaalsuse tagamiseks, nagu kohaldatav õigus nõuab.

Kuidas ma saan oma küpsiste seadeid muuta?

Enamik veebilehitsejaid võimaldab veebilehitseja seadete kaudu teatud kontrolli suurema osa küpsiste üle. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, sh selle kohta, kuidas näha, millised küpsised on seatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, külastage veebisaiti About Cookies.

Meie veebisait kasutab ka Google Analyticsit. Et keelata teie jälgimine Google Analyticsi poolt, otsige veebist "Google Analytics Opt-Out Browser Add-on" ja järgige juhiseid.

Lisateabe saamiseks klõpsake küpsiste kasutamise tingimustele (Cookies Policy) küpsiste (Cookies) bänneril.

1.11 KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Kui tunnete, et teie õigusi ei ole õiglaselt või piisavalt arvestatud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Informatsiooni teie kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse kohta leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_et.

1.12 MUUDATUSED MEIE PRIVAATSUSTEATISES

Märkus: käesolevat privaatsusteatist vaadatakse perioodiliselt üle ja seda võidakse vajadusel ajakohastada, et tagada selle vastavus kohaldatavatele andmekaitset reguleerivatele õigusaktidele. Palun tutvuge meie veebisaidil www.ewopharma.ee viimase versiooniga.